Blogg

Skapa karaktär – fördjupning

Namnlös design - 2
Pennvässarmetoden

Skapa karaktär – fördjupning

Fördjupning för äldre elever

Pennvässaren:
sid 81 – En karaktärs egenskaper och handlingar – ett isberg
sid 107 – Väl sammansatta karaktärer

Under skrivprocessen kommer karaktärsschemat till stor nytta. Där finns all information sparad. Detta hjälper författaren att låta karaktären behålla sin personlighet genom hela berättelsen.

Att börja ett berättelsebygge – genom att allra först skapa en karaktär i ett särskilt schema – är ett av de moment i Pennvässarmetoden som de allra flesta uppfattar som “nytt” och som underlättar för eleverna att komma igång med sin berättelse.

Ett bakvänt arbetssätt

Detta sätt att arbeta är “bakvänt” och har fått kritik, vilket är förståeligt.  De flesta dramatiker, författare och filmskapare skulle nog vara lite tveksamma till att börja skapa en huvudkaraktär som inte har någon handling eller konflikt att relatera till. Hur ska man kunna skapa en karaktär innan man vet vad berättelsen ska handla om?

Detta är en intressant fråga att diskutera. Aristoteles menar att handlingen kommer först och karaktärerna sedan. Först när handlingen är planerad skapas karaktärerna, och deras funktion är att göra budskapet levande och trovärdigt. Huvudkaraktärens uppgift är att bevisa att budskapet är sant.

“Fabeln (handlingsförloppet/en kombination av händelser) är tragedins grundprincip, så att säga dess själ; på andra plats kommer karaktärerna. […] Tragedin är efterbildning av handling, och först genom att efterbilda handlingar efterbildar den handlande personer…”

Om diktkonsten sid 34 – Alfabeta Anamma

Tanken i Pennvässaren är dock att nybörjaren så småningom ska få en tillit till sin fantasi och förmåga så att det blir möjligt att först fundera över budskap som ska förmedlas, och sedan skapa karaktärer som passar in och kan “leva” detta budskap.

Starta i dramatisk situation eller premiss

Pennvässaren:
sid 267 – Berättelse utifrån en dramatisk situation / övn 87
sid 271 – Berättelse utifrån en premiss (budskap) / övn 88
sid 275 – Skrivhjälp

Det ena förutsätter det andra

Det ligger något i vad Kjell Sundstedt skriver i sin bok Att skriva för film: “En karaktär kan födas på helt olika sätt. För det första, grundidén/intrigen skapas och ur den formas karaktären. För det andra, karaktären föds och ur den växer intrigen. Vad som är den bästa lösningen på “uppväxten” finns inget absolut svar på, men ett växelspel är oftast det bästa. Det ena är förutsättningen för det andra.”
Pennvässaren sid 80

Ytterligare en tanke:
“Konflikten är grunden för allt dramatiskt berättande, men utan karaktärer uppstår ingen konflikt.”

36 dramatiska situationer

Avsnitt ut Pennvässaren sid 269

Aristoteles menade att det finns totalt 10 olika mänskliga dramatiska situationer som alla berättelser och skådespel utgår ifrån. Teaterpersonligheten Carlo Gozzi utökade dem under 1700-talet till trettiosex. Den italienske dramatikern Georges Polti återupptäckte Gozzis situationer. Polti gav 1916 ut en bok där han ger exempel på över tusen dramer och skönlitterära verk, som verifierar situationernas giltighet. Han beskriver även nyanser och varianter av varje situation. Boken har översatts till engelska: The thirtysix dramatic situations.

De trettiosex dramatiska situationerna är, skriver Georges Polti, knutna till de känslor livet bjuder. Han menar att dessa trettiosex känslor rymmer historiens kärna, och att det är de dilemman som uppkommer ur dessa som under alla tider påverkat våra mänskliga relationer och därmed historiens utveckling. ”Trettiosex situationer, trettiosex känslor och inga fler” skriver han. Kan det stämma? frågar vi oss.

Polti menar att varje konflikt i ett drama kan härledas till en bakomliggande motsättning som har med en av de trettiosex dramatiska situationerna att göra. Att med situationerna som utgångspunkt analysera skönlitteratur och film kan vara intressant för de äldre eleverna. Listan kan också bli en idébank för nya berättelser. Kopieringsunderlag nr 56.

1.   Bön om befrielse                        
2.   Befrielse
3.   Brott och hämnd                        
4.   Blodshämnd
5.   Förföljelse                                 
6.   Hemsökelse
7.   Offer för olycka eller illdåd          
8.   Revolt
9.   Djärvt företag                            
10. Bortrövande
11. Gåta                                        
12. Att nå sitt mål
13. Familjehat                                 
14. Rivalitet inom familjen
15. Äktenskapsbrott med mord         
16. Mentalsjukdom
17. Ödesdiger obetänksamhet            
18. Omedvetna kärleksbrott
19. Mord på okänd släkting               
20. Att offra sig för ett ideal
21. Att offra sig för en närstående      
22. Allt offras för en lidelse
23. Nödvändigheten att offra en älskad
24. Rivalitet mellan en överlägsen och en underlägsen
25. Äktenskapsbrott                         
26. Brottslig kärlek
27. Upptäckt av en älskads vanära      
28. Förhinder av kärlek
29. Att älska en fiende                      
30. Ärelystnad
31. Konflikt med Gud                      
32. Oberättigad svartsjuka
33. Misstag (felbedömning)               
34. Ånger
35. Återfinnande av en förlorad         
36. Förlust av en älskad

Pennvässaren
Sid 269 – Berättelse utifrån en dramatisk ­situation
Sid 273 – Berättelse utifrån en premiss